Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden – Happy Superstore B.V.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten, althans verkoop/levering van goederen en of diensten door de besloten vennootschap Happy Superstore Online B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen, verder te noemen Happy Superstore.

 2. Indien niet nadrukkelijk bij enig schriftelijk beding van deze voorwaarden afgeweken, prevaleren deze voorwaarden boven enige voorwaarden die de wederpartij toepasselijk wenst.

 

Artikel 2: Offertes

 1. Offertes zijn, indien niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld, geheel vrijblijvend voor wederpartij en Happy Superstore. Een offerte heeft een geldingstermijn van ten hoogste 30 dagen.

 2. De bij de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Happy Superstore behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen in geval van wijziging in kostenfactoren die Happy Superstore van invloed op deze prijzen acht, ook als deze wijzigingen bij het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien, tenzij Happy Superstore met de wederpartij overeenkomt dat bepaalde prijzen vast voor een langere/nader bepaalde periode gelden.

 3. Door Happy Superstore opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en andere heffingen van overheidswege.

 4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstige gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten, ook door tussenpersonen met Happy Superstore gesloten, binden Happy Superstore eerst wanneer zij schriftelijk zijn bevestigd.

 2. Later gemaakte afspraken of wijzigingen binden Happy Superstore eerst nadat deze schriftelijk jegens Happy Superstore zijn bevestigd.

 3. Happy Superstore behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren. In een dergelijk geval zal Happy Superstore niet schadeplichtig zijn jegens afnemer.

 4. Indien een wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren, dan heeft Happy Superstore naar vrije keuze het recht de wederpartij tot nakoming te verplichten dan wel de overeenkomst te annuleren waarbij als schadevergoeding zal gelden van een bedrag groot 20% van de totale waarde van de overeenkomst, onverminderd het recht van Happy Superstore de daadwerkelijke schade te verhalen.

 

Artikel 4: Producten

 1. Informatie met betrekking tot samenstelling, kwaliteit en eigenschappen van de door Happy Superstore geleverde producten geschiedt naar beste weten van Happy Superstore, maar houdt geen enkele garantie in.

 2. Happy Superstore heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. De opgegeven prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, af magazijn inclusief BTW.

 2. Happy Superstore is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst kostprijsverhogende elementen voordoen. Onder kostprijsverhogende elementen worden in ieder geval verstaan door leveranciers van Happy Superstore berekende prijsstijgingen, verhogingen van lonen, sociale lasten, belastingen of andere heffingen.

 3. Indien Happy Superstore op grond van het gestelde in het voorgaande lid overgaat tot verhoging van de prijs is de afnemer gerechtigd de opdracht te annuleren mits hij dat onmiddellijk nadat hij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging schriftelijk kenbaar maakt aan Happy Superstore, en tegen vergoeding van de door Happy Superstore direct gemaakte kosten. Voor hetgeen in het kader van de geannuleerde opdracht is geleverd blijft afnemer de oorspronkelijke overeengekomen prijs verschuldigd.

 

Artikel 6: Levering

 1. De levering van goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden;

  1. Indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald, door in ontvangstneming van de goederen.

  2. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder, door de overdracht van de goederen aan die vervoerder.

  3. Bij verzending door vervoermiddelen van Happy Superstore, door de aflevering ten huize of aan het bedrijf van de wederpartij.

 2. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de wederpartij.

 3. Happy Superstore is gerechtigd een order in geheel dan wel in gedeelten uit te leveren. In het laatste geval is Happy Superstore gerechtigd betaling per deellevering te verlangen.

 4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. De door Happy Superstore opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

 5. Overschrijding van de opgegeven levertijden geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

 6. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Happy Superstore er niet voor verantwoordelijk dat de te leveren zaken niet voldoen aan normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

 7. Bij overeenkomsten die volgens de maatschappelijke praktijk van de rechtsorde een internationaal karakter hebben, geschiedt levering in beginsel af fabriek (ExWork).

 

Artikel 7: Gebreken; klachttermijnen (reclame)

 1. De wederpartij dient de geleverde goederen bij levering te onderzoeken. Hierbij dient deze na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;

  1. Indien het een levering betreft dat aan een of meer product- specifieke condities dient te voldoen; of aan de condities voldaan is.

  2. Of de juiste zaken geleverd zijn en of dat in het juiste aantal is gebeurd

 2. Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd, dan dient de wederpartij deze op de betreffende pakbon te vermelden in het bijzijn van de vervoerder/verstrekker van de goederen; In ieder geval dient de wederpartij gebreken schriftelijk te melden aan Happy Superstore binnen 24 uur na levering. Voor alle gereclameerde producten geldt dat deze een omschrijving van de reclame moeten bevatten.

 3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij te melden binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk te melden aan Happy Superstore.

 4. Indien niet binnen de gestelde termijnen wordt gereclameerd, wordt de wederpartij geacht de geleverde goederen in deugdelijke en goede staat te hebben aanvaard.

 5. Een correct ingediende reclame schort de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.

 6. Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht e.d kunnen geen grond voor reclame opleveren.

 7. In het geval van gerechtvaardigde reclame heeft Happy Superstore steeds het recht de gereclameerde goederen door andere te vervangen.

 8. Opschorting dan wel compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 8: Betalingen

 1. Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van geleverde goederen te geschieden voor levering van de goederen.

 2. Indien van lid 1 schriftelijk is afgeweken, dient betaling in beginsel te geschieden binnen 14 dagen na facturatie. Een andere termijn dan bedoeld in de vorige zin kan enkel schriftelijk worden overeengekomen.

 3. Indien de wederpartij kiest voor een automatische incasso als betalingswijze, is zij er voor verantwoordelijk dat er voldoende saldo op de betreffende rekening staat.

 4. Indien de wederpartij een deel van het bedrag op een factuur, of een factuur in zijn geheel betwist, dient deze dat schriftelijk en binnen 8 dagen na facturatie te doen bij gebreke waarvan de factuur als juist wordt beschouwd.

 5. De wederpartij is zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim, indien deze het factuurbedrag niet of niet volledig betaald binnen de termijnen van lid 2 van dit artikel.

 6. Vanaf het moment van het intreden van het verzuim, is de wederpartij de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt.

 7. Is de wederpartij in gebreke gebleven of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen aan Happy Superstore, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden op voorhand vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 300,- en te vermeerderen met omzetbelasting.

 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van Happy Superstore onmiddellijk opeisbaar zijn.

 9. De wederpartij is verplicht om op eerste aanvraag van Happy Superstore zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan al de vorderingen van Happy Superstore ineens opeisbaar worden, onverminderd de overige rechten van Happy Superstore.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Happy Superstore geleverde zaken blijven eigendom van Happy Superstore totdat de koper alle verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst(en), en anderszins uit welke hoofde dan ook, jegens Happy Superstore is nagekomen. Het risico van de geleverde zaken blijft bij de wederpartij rusten.

 2. Door Happy Superstore geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering bewerkt, verwerkt, vermengd en/of doorverkocht worden. Happy Superstore verkrijgt in die gevallen het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaken.

 3. In die gevallen waarin Happy Superstore haar eigendomsrechten wil uitoefenen, dient de wederpartij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toegang te verschaffen aan Happy Superstore en/of ter uitoefening van de eigendomsrechten door Happy Superstore aangewezen derden, tot al die plaatsen waar de goederen van Happy Superstore zich kunnen bevinden.

 4. Happy Superstore is gerechtigd om door haar geleverde zaken terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is, surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel in staat van faillissement verkeert.

 5. De kosten van terugname komen voor rekening van de wederpartij.

 6. De wederpartij is niet bevoegd zaken vallende onder een eigendomsvoorbehoud, te verpanden, of op enig andere manier te bezwaren.

 7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Happy Superstore ommegaand daarvan op de hoogte te stellen.

 8. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden, te behoeden voor beschadiging of bederf en hierin rekening te houden met de specifieke aard van een product.

 

Artikel 10: Niet toerekenbare tekortkoming

 1. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van Happy Superstore personeel, transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerbeperkingen, bedrijfsstoringen bij Happy Superstore of leveranciers van Happy Superstore alsmede toerekenbare tekortkomingen van onze leveranciers waardoor Happy Superstore haar verplichtingen niet kan nakomen en overigens alle omstandigheden die volgens wet en jurisprudentie als zodanig worden aanvaard.In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen is Happy Superstore gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op vergoeding van zijn schade. Happy Superstore is gerechtigd betaling te vorderen van zaken die reeds zijn geleverd of diensten die reeds zijn verricht.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd de gehoudenheid aan de wet is Happy Superstore niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg is van niet tijdig dan wel ondeugdelijk geleverde zaken of verrichte diensten.

 2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde, is de aansprakelijkheid van Happy Superstore steeds beperkt tot de netto factuurwaarde van de zaken of verrichte diensten, die ondeugdelijk of niet tijdig geleverd/verricht zijn.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht/geschillenbeslechting

 1. Op overeenkomsten met Happy Superstore zijn uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De rechter, bevoegd naar de vestigingsplaats van Happy Superstore, is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Happy Superstore het recht de wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

 

Artikel 13: Slotbepaling

 1. Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze algemene bepalingen nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn dan wel niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, die doel en strekking van de nietig of vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benaderen.

 

Volg ons op Facebook